Sushi Nori

KD1.50
In stock
5 pieces - sushi roll sheet